Cart

Cart

Eigen dozen productie sinds 1986

Cart

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden worden de navolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

Verkoper : De Dozenstampers.nl is een handelsnaam van Kartonnage Hedel V.O.F., de gebruiker van de algemene voorwaarden, de producent;

Koper : de wederpartij van verkoper, de opdrachtgever; Opdracht/overeenkomst : de tussen verkoper en koper gesloten overeenkomst.

Artikel 2 Algemeen Totstandkoming overeenkomst

Een overeenkomst met u komt tot stand wanneer u, nadat u via deze website www.dozenstampers.nl een of meerdere producten hebt besteld, en langs elektronische weg de orderbevestiging van uw bestelling hebt ontvangen. De orderbevestiging wordt geacht te zijn ontvangen wanneer deze voor u toegankelijk is. Het afronden/bestellen/klikken van de op bestelpagina bestellen button brengt een betalingsverplichting met zich mee.

2.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere opdracht, aanbieding en overeenkomst tussen verkoper en koper voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken;

2.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met verkoper, voor de uitvoering waarvan Verkoper van de diensten van derden gebruik maakt;

2.3 De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van koper wordt uitdrukkelijk uitgesloten; 2.4 Indien verkoper met koper meer dan eenmaal overeenkomsten sluit, gelden ter zake alle volgende overeenkomsten steeds de onderhavige voorwaarden, ongeacht of deze al dan niet expliciet toepasselijk zijn verklaard;

2.5 Indien één of meerdere der bepalingen in deze voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden van toepassing.

2.6 Producten die u via deze website koopt worden op maat volgens de door u ingevoerde specificatie gemaakt. Het herroepingsrecht is dan ook niet van toepassing. De verkoop is hiermee na plaatsing van de bestelling en/of succesvolle betaling definitief.

2.7 De maximale onder of overlevering bedraagt 10% van de bestelde hoeveelheid. Deze onder of overlevering kan worden doorbelast d.m.v. een gecorrigeerde factuur, waarna een automatisch gegenereerde factuur nietig wordt verklaard.

Artikel 3 Aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten3.1 Alle aanbiedingen, in welke vorm ook, zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd;

3.2 Overeenkomsten waarbij verkoper partij is, gelden eerst als gesloten:a) na ondertekening door beide partijen van een daartoe opgestelde overeenkomst;b) na ontvangst en akkoordverklaring van de schriftelijke aanvaarding door koper van een door verkoper gedaan aanbod;

c) bij gebreke daarvan, door levering aan en afname van de zaken door koper;3.3 Bij mondelinge overeenkomsten wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens reclame binnen 30 dagen na factuurdatum;

3.4 Indien verkoper tijdens de productie c.q. werkzaamheden een mondelinge meerwerkopdracht ontvangt van de koper of een medewerker c.q. vertegenwoordiger van koper en koper heeft na uitvoering van het meerwerk dit werk geaccepteerd althans niet heeft geprotesteerd tegen het meerwerk, dan mag verkoper er vanuit gaan dat het meerwerk op uitdrukkelijk verzoek van koper is geschied tegen de door verkoper gehanteerde prijzen en tarieven;

3.5 Indien een natuurlijke persoon namens of voor rekening van een andere natuurlijke persoon een overeenkomst sluit, verklaart hij Рdoor ondertekening van het contract Рdaartoe bevoegd te zijn. Deze persoon is naast de andere natuurlijke persoon hoofdelijk aansprakelijk voor alle uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen;

3.6 Verkoper behoudt het recht voor een bestelling/opdracht zonder opgaaf van redenen te weigeren;

3.7 Indien de aanvaarding door koper afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is verkoper daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij verkoper anders aangeeft;

3.8 De prijzen in de aanbiedingen zijn in Euro’s exclusief B.T.W. en andere heffingen van overheidswege zoals leges en belastingen, alsmede exclusief opslag-, export-, verzend- en eventuele vervoerskosten, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen;

3.9 De prijzen zijn gebaseerd op de tarieven, lonen, belastingen, brandstof, heffingen, prijzen e.d. die gelden op de datum van de aanbieding c.q. van het aangaan van de overeenkomst onder normale omstandigheden en gedurende normale werktijden (ma. t/m vr. van 7.00 tot 1630 uur). Bij werkzaamheden buiten normale werktijden wordt het uurtarief verhoogd;

3.10 Indien koper voor verzending/vervoer van de gekochte zaken zorg draagt geschiedt dit voor risico en rekening van koper;

3.11 Indien geleverd wordt onder rembours, brengt verkoper steeds rembourskosten in rekening bij koper;

3.12 Een samengestelde prijsopgave verplicht verkoper niet tot het verrichten van een gedeelte van  de bestelling tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs;

3.13 Aanbiedingen of offertes gelden niet voor vervolgbestellingen.Artikel 4 Modellen/afbeeldingen

4.1 Is aan koper een model, demo of afbeelding getoond, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn getoond, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de te leveren zaak daarmee geheel zal overeenstemmen;

4.2 De in de catalogi/aanbieding/advertenties opgenomen modellen, afbeeldingen, specificaties, getallen, maten, gewichten of omschrijvingen, zijn slechts als aanduiding getoond.

4.3 Koper is gehouden de door hem al dan niet op zijn verzoek van verkoper ontvangen zet-, druk-, foto-, film- of andere proeven zorgvuldig op fouten en gebreken te onderzoeken en deze met bekwame spoed eventueel gecorrigeerd of goedgekeurd aan verkoper terug te zenden dan wel deelt koper met bekwame spoed schriftelijk aan verkoper mee of het gekeurde overeenkomstig de opdracht is dan wel maakt koper aan verkoper eventuele aanmerkingen op de proef kenbaar. Goedkeuring van de proeven door koper geldt als erkenning dat verkoper de aan de proeven voorafgaande werkzaamheden juist heeft uitgevoerd;

4.4 Elke op verzoek van koper vervaardigde proef wordt naast de overeengekomen prijs in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat de kosten van deze proeven in de prijs zijn inbegrepen.

Artikel 5 Prijs en kosten 5.1 Verkoper mag de prijs verhogen wanneer tijdens de productie blijkt, dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk met 10% of meer overstijgt zodat in redelijkheid niet van verkoper mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen prijs;

5.2 Verkoper mag prijsstijgingen na 3 maanden doorberekenen, indien zich tussen het moment van aanbieding of offerte en uitvoering van de overeenkomst/ levering prijswijzigingen van meer dan 5% hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld sociale lasten, omzetbelasting, wisselkoersen, lonen, grondstoffen, halffabricaten of verpakkingsmateriaal;

5.3 De kosten van transport of verzending komen bij orders van minder dan ‚ā¨ 400,00 voor rekening van koper;

5.4 Verkoper zal koper het voornemen tot verhoging van de prijs of tarief schriftelijk kenbaar maken. Verkoper zal daarbij de omvang van de verhoging vermelden en de datum waarop deze ingaat.

Artikel 6 Annulering

6.1 Indien koper, nadat een overeenkomst tot stand is gekomen en voordat verkoper met de productie van de zaak aanvangt, deze wenst te annuleren, wordt 10% van de orderprijs (exclusief BTW) als annuleringskosten in rekening gebracht, onverminderd het recht van verkoper op volledige schadevergoeding inclusief gederfde winst;

6.2 Indien koper bij annulering de afname weigert van de reeds door verkoper, speciaal voor koper, geproduceerde zaken, is koper tevens gehouden alle hieruit voortvloeiende kosten aan verkoper te voldoen;

6.3 Indien een zaak (tijdelijk) niet leverbaar is, ontvangt koper van verkoper uiterlijk een maand na ontvangst van de bestelling hierover bericht. Koper kan in dat geval kosteloos de bestelling annuleren. Indien koper reeds de zaak aan verkoper heeft betaald, wordt voor terugbetaling aan koper zorggedragen of vindt verrekening plaats;

6.4 Annulering dient schriftelijk te geschieden.

Artikel 7 Opschorting en ontbinding

7.1 Verkoper is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
– koper de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt;
Рna het sluiten van de overeenkomst verkoper ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat koper de verplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat koper slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;
Рkoper bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

7.2 Voorts is verkoper bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden, indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht;

7.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van verkoper op koper onmiddellijk opeisbaar. Indien verkoper de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst;

7.4 Verkoper behoudt zich steeds het recht voor schadevergoeding te vorderen.

Artikel 8 Uitvoering van de overeenkomst

8.1 Verkoper zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Eén en ander op grond van de door partijen overeengekomen specificaties;

8.2 Verkoper stelt de wijze van uitvoering van de overeenkomst vast, voorzover tussen partijen niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen;

8.3 Verkoper kan op koperspecificatie leveren. Dit betekent dat koper de specificaties, ontwerp, tekening, CAD-bestand aanlevert. De CAD-file is leidend (bepalend). Het aangeleverde dient door koper te worden voorzien van een unieke identificatie zoals tekeningnummer. Deze identificatie wordt door verkoper op orders, facturen en tijdens de productie gebruikt. Wordt de specificatie gewijzigd dan dient de identificatie aangepast te worden. Indien koper niet tijdig voor wijziging en aanpassing zorgdraagt dient koper zelf de hieruit voortvloeiende schade te dragen;

8.4 Verkoper is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat verkoper is uitgegaan van door koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens en specificaties;

8.5 Koper dient steeds aan verkoper het doel waarvoor de zaak wordt aangekocht mede te delen, bij gebreke waarvan verkoper niet aansprakelijk kan worden gehouden voor schade die uit de onbruikbaarheid voortvloeit;

8.6 Indien en voor zover een goede uitvoering dit vereist, heeft verkoper het recht werkzaamheden te laten verrichten door derden;

8.7 Indien koper de uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk aan zich heeft voorbehouden, is koper aansprakelijk voor niet tijdige aanvoer of niet tijdige uitvoering daarvan;

8.8 Koper draagt er zorg voor dat alle gegevens en goedkeuringen, waarvan verkoper aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan verkoper worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens en goedkeuringen niet tijdig aan verkoper zijn verstrekt, heeft verkoper het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan koper in rekening te brengen;

8.9 Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren waarvoor koper verantwoordelijk is, dienen de daaruit voor verkoper voortvloeiende schade en kosten door koper te worden vergoed;

8.10 Koper vrijwaart verkoper voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke schade aan koper toerekenbaar is.

Artikel 9 Levering

9.1 Levering van zaken geschiedt af het adres van verkoper, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeengekomen;

9.2 Indien verkoper de zaken bezorgt geschiedt dit steeds aan het bij verkoper laatst bekende door koper opgegeven afleveradres;

9.3 Koper dient de zaken direct na gereedkoming af te nemen respectievelijk in ontvangst te nemen. Wanneer de zaken voor koper beschikbaar zijn of ter aflevering bij koper worden aangeboden, doch niet door koper worden afgenomen om wat voor reden dan ook, vindt levering plaats door een schriftelijke mededeling van verkoper;

9.4 Indien koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is verkoper gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van koper. Indien koper niet binnen twee maanden afneemt, is verkoper gerechtigd de zaak aan een ander te verkopen. Wanneer de zaak niet meer verkoopbaar is, is verkoper gerechtigd de zaak te vernietigen. Alle uit verkoop of vernietiging voortvloeiende schade komen voor rekening van koper;

9.5 Afroeporders moeten worden afgenomen binnen de overeengekomen termijnen, bij gebreke waarvan verkoper gerechtigd is het nog niet uitgeleverde gedeelte van de order ineens te leveren en prijsverhogingen aan koper in rekening te brengen;

9.6 Indien koper weigert de zaken in ontvangst te nemen, zijn de vorderingen van verkoper, inclusief kosten van transport en opslag, op koper onmiddellijk opeisbaar;

9.7 Indien verkoper gegevens behoeft van koper in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat koper deze aan verkoper ter beschikking heeft gesteld;

9.8 Indien verkoper een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven leveringstijd is dan ook nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient

koper verkoper schriftelijk in gebreke te stellen en hem een redelijke termijn te gunnen;

9.9 Verkoper is gerechtigd een voorschotbedrag in rekening te brengen. Na betaling van het voorschotbedrag zal levering aan koper of uitvoering plaatsvinden, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

Artikel 10 Oplevering, onderzoek, reclames

10.1 Koper is gehouden het gekochte, c.q. de uitgevoerde opdracht op het moment van (af)levering, te (doen) onderzoeken. Klachten over het geleverde dienen door koper binnen 7 dagen schriftelijk te worden gemeld aan verkoper. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat verkoper in staat is adequaat te reageren;

10.2 Beschadigingen aan de verpakking c.q. zaak dienen op de pakbon/vrachtbrief te worden genoteerd en direct aan verkoper schriftelijk te worden gemeld;

10.3 Verkoper zal na de melding de klacht omgaand in behandeling nemen;

10.4 Indien tijdig wordt gereclameerd, blijft koper verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst koper gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks enkel met voorafgaande schriftelijke toestemming van verkoper en op de wijze zoals door verkoper is aangegeven. Retourzendingen dienen franco verzonden te worden in onbeschadigde staat en in originele verpakking;

10.5 De navolgende situaties kunnen nimmer aanleiding geven tot enige reclame:
– de in de catalogus/internetsite/aanbieding vermelde zet- of drukfouten en schrijffouten.
– afwijkingen in kleur, kwaliteit of afwerking van minder dan 5%.

10.6 Indien een klacht gegrond is, zal verkoper het geleverde vervangen of aanpassen, tenzij dit¬†inmiddels voor koper aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door koper schriftelijk¬†kenbaar te worden gemaakt. Verkoper is echter in alle gevallen slechts aansprakelijk binnen¬†de grenzen van het in de artikelen ‚ÄúGarantie‚ÄĚ en ‚ÄúAansprakelijkheid‚ÄĚ bepaalde.

Artikel 11 Risico-overgang

11.1 Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op koper over op het moment waarop deze zaken aan koper juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van koper of van een door koper aan te wijzen derde worden gebracht c.q. op het moment dat de zaken gereed liggen voor levering, één en ander nadat koper daarvan schriftelijk in kennis is gesteld;

11.2 Indien verkoper voor transport van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn zorgdraagt, geschiedt dit geheel voor rekening en risico van koper. Koper dient zelf voor een deugdelijke transportverzekering zorg te dragen.

Artikel 12 Overmacht

12.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan grove schuld of opzet aan de zijde van de partij die zich daarop beroept, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt;

12.2 Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop verkoper geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor verkoper niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van verkoper, computer- en stroomstoringen, brand, diefstal, verkeersopstoppingen, exportbelemmeringen en stagnatie in levering van grondstoffen/onderdelen door toeleveranciers worden daaronder begrepen;

12.3 Voor zoveel verkoper ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is verkoper gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te Declareren.

Artikel 13 Garantie

13.1 De door verkoper geproduceerde zaken voldoen aan de technische eisen en specificaties welke door verkoper zijn opgegeven;

13.2 Verkoper verstrekt een garantie aan de directe koper met betrekking tot de kwaliteit van de door haar geproduceerde zaken tot 1 maand na levering, tenzij partijen schriftelijk een andere termijn zijn overeengekomen;

13.3 Op diensten wordt geen garantie gegeven, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen;

13.4 Een beroep op de garantie kan alleen worden gedaan na overlegging van de aankoopnota;

13.5 Een beroep op deze garantie kan alleen worden gedaan indien koper binnen 48 uur na het ontdekken van het gebrek, het gebrek aan verkoper meldt, zodat koper adequaat kan reageren;

13.6 Koper dient zelf vooraf te controleren of de te leveren zaak geschikt is voor het opgegeven doel;

13.7 Een garantie dient schriftelijk te zijn overeengekomen;

13.8 Deze garantie is beperkt tot:
Рfabricagefouten en omvat dus geen schade ten gevolge van oneigenlijk, onzorgvuldig c.q. ondeskundig gebruik door koper of een derde;
– leveringen aan kopers in de EU;
– tot vervanging van de gekochte zaak;

13.9 Deze garantie vervalt:
Рbij doorverkoop van de geleverde zaken, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen;
– bij bewerkingen, wijzigingen of veranderingen door een derde aan of van het geleverde;
– bij blootstelling aan schadelijke stoffen en te hoge of te lage temperaturen;
– bij overbelasting aan trek- en drukkrachten;
 door het geleverde niet conform de gebruiksvoorschriften te gebruiken;
Рbij gebruik voor een ander doel dan koper aan verkoper heeft opgegeven of waarvoor het geschikt is.

13.10 Zolang koper niet aan zijn verplichtingen voortvloeiende uit de door partijen gesloten overeenkomsten voldoet, kan hij geen beroep doen op deze garantiebepaling.

Artikel 14 Aansprakelijkheid en vrijwaring

14.1 Indien verkoper aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld;

14.2 Verkoper is nimmer aansprakelijk voor:
Рafwijkingen, beschadigingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in door koper goedgekeurde zaken;
Рafwijkingen, beschadigingen, fouten en gebreken door een foutief door de koper of een derde;
Рvoor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie;
Рschade ten gevolge van afgekeurde grondstoffen, doordat de milieuwetgeving is gewijzigd na het sluiten van de overeenkomst;
Рonrechtmatig, oneigenlijk of onprofessioneel gebruik door koper of derde van het geleverde;
Рvoor schade ten gevolge van gebruik niet conform gebruiksaanwijzing, milieuwetgeving of productinformatie.

14.3 Indien verkoper aansprakelijk is voor schade, is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van verkoper te verstrekken uitkering, althans tot maximaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de declaratie waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft;

14.4 Voor schade voortvloeiende uit gegeven adviezen is verkoper nimmer aansprakelijk. Adviezen worden steeds gegeven op grond van de bij verkoper bekende feiten en omstandigheden en in onderling overleg, waarbij verkoper steeds de bedoeling van koper als leidraad en uitgangspunt neemt;

14.5 Eventuele schadeclaims dienen onverwijld na het ontstaan van de schade schriftelijk bij verkoper te worden ingediend;

14.6 Koper dient haar afnemer conform de gebruiksaanwijzing en productinformatie te informeren. Koper vrijwaart verkoper voor aanspraken van derden indien verkoper aansprakelijk wordt gesteld voor schade waarvoor koper aansprakelijk is omdat koper hierin tekort is geschoten;

14.7 Koper dient vooraf zelf te onderzoeken of het gekochte geschikt is voor het doel waarvoor zij het gekochte gaat gebruiken. Indien achteraf blijkt dat het gekochte niet geschikt is voor het doel, kan koper verkoper niet aansprakelijk houden voor de daaruit voortvloeiende schaden;

14.8 De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Verkoper of zijn ondergeschikten;

14.9 De koper is gehouden er voor zorg te dragen, dat er – voorafgaande aan de levering van¬†gegevens, bescheiden, materiaal en/of producten – van de betreffende informatiedragers¬†kopie√ęn/schaduwbestanden worden gemaakt. De koper dient deze onder zich te houden¬†voor het geval deze gegevens tijdens de bewaring bij verkoper verloren gaan of door¬†beschadiging onbruikbaar worden. In dat geval dient de koper op verzoek van verkoper de¬†betreffende gegevens opnieuw te verstrekken;

14.10 Indien de koper aan verkoper informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software

Artikel 15 Intellectuele eigendom en auteursrechten

15.1 Onverminderd het in deze algemene voorwaarden bepaalde, behoudt verkoper zich de rechten en bevoegdheden voor die verkoper toekomen op grond van het intellectuele eigendomsrecht en de Auteurswet;

15.2 Alle door verkoper verkochte en/of geproduceerde zaken, verstrekte ontwerpen, schetsen,berekeningen, tekeningen, modellen en brochures zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door koper en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van verkoper worden verveelvoudigd, doorverkocht, bewerkt, gewijzigd, gekopieerd, gereproduceerd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verkochte zaken c.q. verstrekte stukken anders voortvloeit;

15.3 De door verkoper geproduceerde mallen blijven eigendom van verkoper en worden niet aan koper overhandigd;

15.4 Koper is niet gerechtigd de naam of het merk van verkoper op het geleverde te verwijderen. etc. vrij zijn van virussen en defecten;

Artikel 16 Eigendomsvoorbehoud

16.1 Alle door verkoper geleverde zaken, al dan niet verwerkt of bewerkt blijven eigendom van verkoper totdat koper alle verplichtingen uit alle met verkoper gesloten overeenkomsten is nagekomen;

16.2 Koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren;

16.3 Koper dient de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verzekeren tegen nieuwwaarde. De door de verzekeraar uitgekeerde schadepenningen treden in de plaats van voormelde zaken en komen toe aan verkoper;

16.4 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht verkoper zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen;

16.5 Voor het geval dat verkoper zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft koper nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan verkoper of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Verkoper zich bevinden en die zaken mede terug te nemen;

Artikel 17 Export

17.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling voor exporttransacties te geschieden door middel van een door een Nederlandse bank afgegeven geconfirmeerd en onherroepelijk accreditief. Het accreditief kan door verkoper worden overgedragen;

17.2 Koper garandeert dat indien er voor de invoer van de zaken in het land van bestemming een invoercertificaat of -vergunning vereist is, een dergelijk invoercertificaat of een dergelijke invoervergunning voor verzending verkregen is of zal worden verkregen, bij gebreke waarvan koper voor de hieruit voortvloeiende schade aansprakelijk is.

Artikel 18 Betaling

18.1 Betaling dient te geschieden via i-deal of andere online betaalmethodes, contant, dan wel vooraf middels een voorschot factuurdatum, dan wel binnen 14 dagen na factuurdatum op een door verkoper aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op;

18.2 Indien koper in gebreke blijft in de betaling binnen de overeengekomen termijn, is koper van rechtswege in verzuim. Koper is alsdan een rente verschuldigd van 1,5% per maand of gedeelte daarvan, tenzij de wettelijke rente c.q. de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de hoogste rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat koper in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag;

18.3 In geval van liquidatie, (aanvraag van) faillissement, toelating van koper tot de wettelijke schuldsanering uit hoofde van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, ondercuratelestelling, beslag of (voorlopige) surséance van betaling van koper zijn de vorderingen van verkoper op koper onmiddellijk opeisbaar;

18.4 Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

Artikel 19 Incassokosten

19.1 Indien koper in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen¬†alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van koper. In¬†ieder geval is koper in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De¬†incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse¬†Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd, met een minimum van ‚ā¨ 350,00;

19.2 Indien verkoper hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. Gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van koper.

Artikel 20 Vertalingen van deze voorwaarden

Uitsluitend de in de Nederlandse taal gestelde versie van deze voorwaarden is authentiek. Indien een vertaling op enige wijze afwijkt, dan prevaleert de Nederlandstalige tekst.

Artikel 21 Geschillen
Alle geschillen naar aanleiding van de tussen partijen gesloten overeenkomst zullen in eerste instantie worden beslist door de bevoegde Nederlandse rechter in de vestigingsplaats van verkoper. Niettemin heeft verkoper het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter of aan een Raad voor Arbitrage.

Artikel 22 Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen verkoper en koper is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 23 Deponering
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Rivierenland onder nummer 110 701 31